ბაღის მისია და ფილოსოფია

ფილოსოფია –  ყველა ბავშვი განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვჯერა, რომ ბავშვების ინდივიდუალურობის გათვალისწინებით შექმნილ უსაფრთხო და მეგობრულ გარემოში,  ცნობისმოყვარეობისა და კვლევა-ძიების პროცესის წახალისებით, ისინი ვითარდებიან და იღებენ პოზიტიურ გამოცდილებას.

მწვანე ბაღის მისიაა პოზიტიური ქცევის განმტკიცების გზით, ხელი შეუწყოს ბავშვს გახდეს დამოუკიდებელი, ადაპტური, ჯანსაღი ჰუმანური ღირებულების, კოგნიტური და სოციალურ-ემოციური უნარების მქონე ინდივიდი, რომელიც სოციუმში წარმატებით შეძლებს თავის დამკვიდრებას.

 

მიზანი და ამოცანები

მწვანე ბაღის მიზნები:

  • ბავშვს დაკმაყოფილებული უნდა ჰქონდეს ბაზისური საჭიროებები.
  • ბავშვი უნდა იყოს „„დაცული ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად; მისი უსაფრთხოებისა და საუკეთესო ინტერესის დაცვა უნდა შეძლონ, როგორც უშუალოდ მასთან მომუშავე ადამიანებმა, ასევე ბაღის გარემოში არსებულმა პირებმა (სხვა მშობლები, მოსწავლეები, თანაჯგუფელები, ადმინისტრაციის თანამშრომლები).
  • ბაღის გარემოში, თითოეული ბავშვი უნდა იყოს პროცესის თანაბარუფლებიანი მონაწილე. მას აქვს საკუთარი აზრები, სურვილები და ინტერესი, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული და დაფასებული.
  • ბავშვს უნარების განსავითარებლად უნდა ჰქონდეს მრავალფეროვან აქტივობებში მონაწილეობის საშუალება და შეეძლოს სხვადასხვა ბუნებრივი რესურსისა თუ განმავითარებელი ხელსაწყოების/სათამაშოების გამოყენება.
  • ბავშვის მხარდაჭერის, მოტივაციისა და თავდაჯერებულობისთვის მშობლების როლისა და ჩართულობის გაზრდა ბაღისა და პრესქულის ყოველდღიურობაში.

 

მწვანე ბაღის ამოცანები

  • ბავშვებისთვის უსაფრთხო, თავისუფალი და კომფორტული გარემოს შექმნა.
  • მრავალფეროვანი, შემოქმედებითი აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელბა.
  • სხვადასხვა პროექტის, შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიების დაგეგმვა.
  • ბავშვების საჭიროებებიდან გამომდინარე, მრავალფეროვანი სტრატეგიების დაგეგმვა, სასწავლო პროგრამის გადახალისება და თანამშრომლების გადამზადება/სპეციალიზაცია.